هيأتهاي مركزي گزينش:
مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههاي مشمول قانون مي باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر در مرحله دوم ، ايجاد هسته هاي گزينش ، بررسي ، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها و... مي باشد امور اجرايي هيأت مركزي توسط دبيرخانه اين هيأت كه داراي يك مسئول و مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي باشد انجام مي پذيرد.

نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان
معترضين به آراء گزينش مي توانند تا حداكثردو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجديدنظر ( به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي ) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.
اعلام اعتراض مي بايست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست سفارشي در مهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب در شكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد:

- نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء.
- آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس .
- ارائه جهات ، دلايل يا مستندات اعتراض بادرج رأي يا آراء صادره در شكوائيهپس از تجديدنظر دوم ، معترضين به آراء تجديدنظر مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند تا پرونده آنان از حيث نقض قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گيرد.

هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.
هسته و هيأت ( در غير از تجديدنظر دوم) مكلفند در رأي صادره ، قابل تجديدنظر بودن و نيز مرجع تجديد نظر كننده و مهلت قانوني جهت اعتراض را ذكر نمايند.
در صورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني واصل يا از سوي فردي غير از داوطلب ( باستثناء نماينده قانوني) امضاء شده باشد ، هسته و هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مورد بنحو مقتضي به شاكي اعلام خواهد شد.
در مرحله تجديدنظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد. هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.