آيين نامه اجرايي قانون گزينش

 (كليات)
ماده 1- در اين آيين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد.
الف - « هيأت عالي» به جاي هيأت عالي گزينش
ب) - « هيأت » به جاي هيأت مركزي گزينش
ج- « هسته » به جاي هسته گزينش
د- نهاد به جاي نهاد رياست جمهوري
هـ - سازمان به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
و- «قانون گزينش» به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 16/6/1374 مجلس شوراي اسلامي
ز-«قانون تسري» به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب سالامي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي.


ماده 2- امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غير رسمي ( پيماني - قراردادي - روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحدة قانون تسري و ماده (3) قانون گزينش تابع احكام مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 1- هر گونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است.
تبصره 2- اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور ، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت) و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تأييد گزينش است.
تبصره 3- گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
  (ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح)
ماده 3- ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از:
1- عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و...
2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره)

ماده 4- جزئيات مصاديق ضوابط عمومي و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومي و ملاكهاي تقدم) ، ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور و دستورالعملهاي مورد نيزا توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. در تعيين موازين شرعي و تطبيق كليه امور گزينش با مباني فقهي ، هيأت عالي حسب آراءفقهي حضرت امام خميني (رض) و ولي فقيه اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
تبصره 2- اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور از مصاديق موارد خاص و مشاغل آموزشي ، امنيتي از مصاديق مشاغل حساس محسوب مي گردد. تشخيص ساير موارد خاص با هيأت عالي خواهد بود و موارد حساس به ترتيب مقرر در ماده (41) تعيين خواهد بود.