آیین نامه اجرایی قانون گزینش

 (کلیات)
ماده 1- در این آیین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد.
الف - « هیأت عالی» به جای هیأت عالی گزینش
ب) - « هیأت » به جای هیأت مرکزی گزینش
ج- « هسته » به جای هسته گزینش
د- نهاد به جای نهاد ریاست جمهوری
هـ - سازمان به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و- «قانون گزینش» به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 16/6/1374 مجلس شورای اسلامی
ز-«قانون تسری» به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب سالامی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی.


ماده 2- امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیر رسمی ( پیمانی - قراردادی - روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحدة قانون تسری و ماده (3) قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 1- هر گونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
تبصره 2- اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن ( دوره های بلند مدت) و همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تأیید گزینش است.
تبصره 3- گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
  (ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح)
ماده 3- ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
1- عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و...
2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره)

ماده 4- جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم) ، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و دستورالعملهای مورد نیزا توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی ، هیأت عالی حسب آراءفقهی حضرت امام خمینی (رض) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد.

تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
تبصره 2- اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب می گردد. تشخیص سایر موارد خاص با هیأت عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده (41) تعیین خواهد بود.