1- هسته گزینش
ماده 15- انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش می باشد.

تبصره - آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید.


ماده 16- صدور رأی در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر است.

تبصره - مرحله اول تجدیدنظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام می گیرد.


ماده 17- مدیر هسته که از بین اعضاء و یا حکم دبیر هیأت منصوب می گردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرایی هسته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18- افرادی که در پستهای سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب می شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد.


2- دستگاهها
ماده 19- به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیأت عالی ، هیأتها و هسته های تابعه اعم از فضا ، وسیله نقلیه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، منابع مالی ( با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد یا دستگاه) و سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند.

تبصره - هیأت موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده ، فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام به دستگاه اعلام نماید.


ماده 20- سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلات هیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرایی ، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نماید.

تبصره 1- طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره 2- واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیلات سازمانی تعیین می گردد. سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاهها این امر را رعایت نمایند.
تبصره 3- هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره 4- پستهای سازمانی اعضاء هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیأت پیش بینی می گردد.


ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هر یک از هیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نیاز هیأت و هسته های ذیربط را تأمین نماید.

تبصره - به منظور تأمین بودجه مورد نیاز هیأتها و هسته ها در سال 1377 ، دستگاه موظف است بر اساس پیشنهاد هیأت ، اصلاحات لازم را در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذیربط خواهد بود.


ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی ، در اجرای ماده (6) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.

تبصره- در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبانه حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می باشد دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 23- واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ( و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید.
تبصره 1- در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی ، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تارسیدگی به اعتراض در هیأت ( مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد.
تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تعیین خواهد شد.
تبصره 3- در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیأت عالی ، با هیأت خواهد بود.


ماده 24- در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدیدنظر نماید ، صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور باشد و زمان رسیدگی در تجدیدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد.

ماده 25- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موطفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعلام نمایند در غیر این صورت متخلف به مراجع ذیربط معرفی می شود.

تبصره 1- هیأت یا هسته ( در صورت تفویض اختیار از سوی هیأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید ، در غیر اینصورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته مربوطه ارسال نمایند.
تبصره 3- در مواردی که در زمان ابلاغ این آیین نامه کمتر از 6 ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد ، کارگزینی و عناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند.


ماده 26- تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته ، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع می باشد.

ماده 27- دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرایی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید:

-تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهای لازم داخلی.
- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت.
- انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
- بررسی نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت.
- انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و ..... هیأت مرکزی.
- انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.
- پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه.
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای.