1- هسته گزينش
ماده 15- انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش مي باشد.

تبصره - آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هيأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هيأت مي تواند اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد.


ماده 16- صدور رأي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هيأت منصوب مي شوند انجام مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است.

تبصره - مرحله اول تجديدنظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي گيرد.


ماده 17- مدير هسته كه از بين اعضاء و يا حكم دبير هيأت منصوب مي گردد مستقيماً مسئوليت واحد امور اجرايي هسته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18- افرادي كه در پستهاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد ، از تفاوت تطبيق بهره مند خواهند شد.


2- دستگاهها
ماده 19- به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز هيأت عالي ، هيأتها و هسته هاي تابعه اعم از فضا ، وسيله نقليه ، نيروي انساني مورد نياز ، منابع مالي ( با بهره مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه) و ساير خدمات پشتيباني را تأمين نمايند.

تبصره - هيأت موظف است در موارد استثنايي و پيش بيني نشده ، فهرست نيازهاي خود و هسته هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام به دستگاه اعلام نمايد.


ماده 20- سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلات هيأت و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستگاههاي اجرايي ، نظر هيأت عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايد.

تبصره 1- طراحي و تنظيم تشكيلات سازماني هسته هاي گزينش و دبيرخانه هيأتها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 2- واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد. سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاهها اين امر را رعايت نمايند.
تبصره 3- هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پستهاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره 4- پستهاي سازماني اعضاء هسته در امتداد پستهاي دبيرخانه هيأت پيش بيني مي گردد.


ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هيأت عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه اي براي هر يك از هيأتها در زير رديف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نياز هيأت و هسته هاي ذيربط را تأمين نمايد.

تبصره - به منظور تأمين بودجه مورد نياز هيأتها و هسته ها در سال 1377 ، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هيأت ، اصلاحات لازم را در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تأمين اعتبار مورد نياز هيأت ذيربط خواهد بود.


ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي ، در اجراي ماده (6) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتباً به هيأت اعلام مي نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين نامه قبل از انتصاب يا بكارگيری و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.

تبصره- در صورت نياز به انجام مصاحبه هاي تخصصي و علمي با داوطلبانه حضور يك صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي باشد دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 23- واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي ( و در موارد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي) اقدام نمايد.
تبصره 1- در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي ، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد انتصاب افراد ديگر در پست هاي مربوط به آنان تارسيدگي به اعتراض در هيأت ( مرحله دوم تجديدنظر حداكثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي باشد.
تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هيأت عالي تعيين خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه پس از تجديدنظر اول يا دوم داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور ، تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد. تشخيص غمض عين طبق دستورالعمل هيأت عالي ، با هيأت خواهد بود.


ماده 24- در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي تجديدنظر نمايد ، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور باشد و زمان رسيدگي در تجديدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد.

ماده 25- واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موطفند در صورتي كه نظريه مثبت هيأت يا هسته نسبت به صدور حكم استخدام قطعي كارمندان آزمايشي اعلام نشده باشد ، حداقل 6 ماه قبل از انقضاي خدمت آزمايشي نظر هسته يا هيأت را راجع به صدور حكم استخدامي قطعي آنان استعلام نمايند در غير اين صورت متخلف به مراجع ذيربط معرفي مي شود.

تبصره 1- هيأت يا هسته ( در صورت تفويض اختيار از سوي هيأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پايان مدت مقرر خدمت آزمايشي مستخدم نظر خود را به واحد كارگزيني يا واحد امور اداري دستگاه اعلام نمايد ، در غير اينصورت واحدهاي مذكور در موعد قانوني اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند يك نسخه از احكام صادره در هر مقطع از استخدام را به هيأت يا هسته مربوطه ارسال نمايند.
تبصره 3- در مواردي كه در زمان ابلاغ اين آيين نامه كمتر از 6 ماه به زمان انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم مانده باشد ، كارگزيني و عناوين مشابه اداري موظفند به منظور صدور حكم قطعي سريعاً نظر گزينش را اخذ نمايند.


ماده 26- تاريخ صدور رأي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته ، هيأت و هیأت عالي مبناي عدم اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي توسط كارگزيني ها يا واحدهاي اداري مشابه در دستگاه مي باشد در اين صورت پرداخت وجه بابت كاركرد مستخدم از زمان صدور رأي هسته تا زمان صدور حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بلامانع مي باشد.

ماده 27- دبيرخانه هيأت كه زير نظر هيأت و در حوزه ستادي دستگاه مستقر مي باشد به عنوان واحد ستادي و اجرايي هيأت جهت تحقق وظايف محوله از جمله موارد ذيل اقدام مي نمايد:

-تهيه پيش نويس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهاي لازم داخلي.
- انجام كليه اقدامات اجرايي مربوط به رسيدگي به شكايات افراد جهت طرح در هيأت.
- انجام امور بررسي صلاحيت اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه و تهيه گزارشات لازم جهت طرح در هيأت.
- بررسي نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيأت و هسته هاي تابعه و پيشنهاد به هيأت.
- انجام كليه امور پشتيباني ، اداري ، روابط عمومي ، تداركات و ..... هيأت مركزي.
- انجام اقدامات لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب مصوبات هيأت عالي.
- پيگيري اجراء كليه مصوبات و تصميمات متخذه توسط هيأت عالي و هيأت مركزي در هسته هاي تابعه.
- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور رايانه اي.