معرفی
بخش عمده‏اى از موفقيت‏سازمان و مديران بستگى به افرادى دارد كه در سازمان به كار اشتغال دارند. همان طور كه مدير بايد توانايى اداره سازمان را داشته باشد، افراد و كاركنان نيز بايد شايستگى و توانايى انجام كارها را براساس اهداف سازمان داشته باشند، در غير اين صورت اهداف سازمان تحقق نمى‏پذيرد. بر اين اساس گزينش و انتخاب كاركنان شايسته حساسترين وظيفه مدير منابع انسانى را تشكيل مى‏دهد. 
ضرورت گزينش 
«ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لا تولهم محاباة و اثرة فانهما جماع من شعب الجور و الخيانة‏»(1) 
(پس در كار انتخاب عاملان خود بينديش و تنها پس از آزمون و امتحان، آنها را به كار بگمار و از روى هوا و هوس و بدون توجه به نظر ديگران به كارشان مگير چرا كه اين عمل تركيبى از اجزاء ظلم و جور و خيانت است.) 
اين حديث ‏به ما گوشزد مى‏كند كه به كارگيرى و استخدام كاركنان بدون طى‏كردن مراحل گزينش و بدون توجه به تحقيقات و بررسى سوابق، نوعى خيانت است. 
قال ابو عبدالله (ع) : «من اتخذ اخا من غير اختبار الجاه الاضطرار الى مرا فقة الاشرار» (2) 
(هركس برادرى را بدون آزمون و امتحان اختيار كند، به حكم اضطرار ناگزير از رفاقت ‏با بدان گردد.) 
دراين حديث علاوه بر بيان ضرورت آزمون و امتحان براى گزينش، پيامد آن نيز بيان شده است‏ يعنى اگر سازمانى بدون انجام مراحل گزينشى اقدام به استخدام نيرويى كرد، در صورت نامناسب بودن آن نيرو، بالاجبار سازمان بايستى تا پايان بازنشستگى مشكلات اين فرد را تحمل كند.