واحدهای هسته گزینش:

هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی قم از بخشهای ذیل تشکیل گردیده است:

1-مدیریت هسته گزینش

2-واحد تحقیقات

3-واحد مصاحبه

4-واحد بـرادران

5-واحد خواهران